Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

De werkgever heeft op basis van de Arbowet (artikel 3, lid 1) een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemer. De zorgplicht stelt dat gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid altijd bij de bron dienen te worden voorkomen of worden beperkt. Deze werkwijze is middels de arbeids-hygiënische strategie. De werknemer is conform artikel 11 van de Arbowet verplicht om zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren moet er een Veiligheids- en gezondheidsplan voor aanvang van de werkzaamheden worden geschreven. De veiligheidskundige van Brogaal kan dit Veiligheids- en gezondheidsplan voor u schrijven.

Door het Veiligheids- en gezondheidsplan door Brogaal te laten schrijven bent u ervan verzekerd dat het plan voldoet aan alle normen.

Werkzaamheden niet vallende onder een veiligheidsklasse

In de CROW 400 staat het volgende omschreven m.b.t. de werkzaamheden die niet vallen onder een veiligheidsklasse. Bij alle werkzaamheden in bodem of baggerspecie zijn altijd risico’s aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn onverwachte verontreinigingen, kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven. Indien er is vastgesteld dat er milieukundig en veiligheidskundig geen sprake is van verontreinigde bodem of baggerspecie, gelden er geen specifieke eisen voor beheersmaatregelen of deskundigheid, anders dan de voor die werkzaamheden noodzakelijke kennis en ervaring.

Wel wordt er verwacht van alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in de bodem, zoals hoveniers, agrariers, stratenmakers, heiers enz, dat zij op de hoogte zijn van locatie- en project specifieke bijzonderheden voordat ze gaan graven. Medewerkers moeten een bepaalde basiskennis bezitten om risico’s te herkennen, zoals die onder andere voorkomen bij verontreinigde bodem. Zij moeten ook alert zijn op de indien mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen.

De stappen die de aannemer minimaal moeten zetten om tot een goede conclusie te komen

In de CROW 400 tabel 2 staan een aantal fases namelijk:

  • Initiatieffase. in deze fase verzorgt de initiatiefnemer (dit kan bijvoorbeeld ook de opdrachtgever zijn) alle gegevens die beschikbaar zijn ten behoeve van het vooronderzoek.
  • Onderzoeksfase. De opdrachtgever laat een Vooronderzoek /verkennend onderzoek uitvoeren. En indien nodig een Aanvullend onderzoek / nader onderzoek op aangeven ontwerpende partij;
  • Ontwerpfase De opdrachtgever stelt een V&G-coördinator ontwerpfase aan. Stelt een van V&G-plan ontwerpfase op, inclusief risico-inventarisatie en -evaluatie; de beheersmaatregelen worden opgesteld vanuit het principe van de bronaanpak, voorlichting en instructie. Bepaalt de voorlopige veiligheidsklasse

In de bovenstaande lijst staat duidelijk aangegeven dat de opdrachtgever de voorlopige veiligheidsklasse bepaalt. Dit houdt in dat de Aannemer/ grondroerder altijd zelf een definitieve veiligheidsklasse moet bepalen.

In de Ontwerpfase worden zowel de voorlopige veiligheidsklasse als de voorlopige beheersmaatregelen vastgesteld. Deze vormen het startpunt voor een bestek. De V&G-coördinator ontwerpfase werkt dit verder uit in het Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase). De Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor deze fase.

In de Uitvoeringsfase bij de aannemer wordt er in de werkvoorbereiding de voorlopige veiligheidsklasse gecontroleerd en definitief vastgesteld middels de methode die staat omschreven in de CROW 400 Module 3. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtnemer. De veiligheidskundige van de aannemer valideert de voorlopige veiligheidsklasse. Deze bepaalt ten slotte of de voorlopige veiligheidsklasse juist is die bepaald is door de opdrachtgever. Deze veiligheidskundige bepaald dus de definitieve veiligheidsklasse en ook het risico gestuurde maatregelenpakket. Elk besluit van deze veiligheidskundige moet daarom binnen het project aantoonbaar onderbouwd zijn.

Valideren van het Veiligheids- en gezondheidsplan voor het werken in (verontreinigde) bodem

De Hogere veiligheidskundige beoordeelt voor aanvang van de werkzaamheden het Veiligheids- en gezondheidsplan of deze mag worden uitgevoerd. De Veiligheidskundige van de Aannemer is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaald wat de definitieve veiligheidsklasse is. Vanaf de klasse rood niet vluchtig stelt de Hogere Veiligheidskundige definitieve veiligheidsklasse vast conform de CROW 400.  Iedereen die in de bodem werkt dient deze richtlijnen te hanteren.

Startwerkinstructie

De hogere veiligheidskundige geeft altijd bij bodemsaneringen voor aanvang van de werkzaamheden een startwerkinstructie vanaf de veiligheidsklasse rood vluchtig. De HVK geeft deze startwerkinstructie naar aanleiding van de geïnventariseerde risico’s hieruit volgt altijd een maatwerk startwerkinstructie op het uit te voeren project.

Waarom een Veiligheids- en gezondheidsplan laten schrijven door Brogaal?

Ons team heeft al jaren ervaring op het gebied van veiligheid. Wij zijn hierdoor sterk in het opstellen en inschatten van veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kunnen optreden bij een project. Wij begrijpen heel goed dat regels ook uitvoerbaar moet blijven in de praktijk en niet alleen op papier er goed uit zien. Daarom blijven we altijd betrokken bij de opdracht en de opdrachtgever en snel met elkaar kunnen schakelen waar nodig. De praktische werklijnen blijven hierdoor kort en komen we altijd gezamenlijk tot een goed eindresultaat met een door ons geschreven Veiligheids- en gezondheidsplan!

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Wij blijven altijd met de opdrachtgever communiceren waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten. Onze opdrachtgevers waarderen dit altijd erg. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

Wilt u ondersteuning van ons neemt u dan contact met ons op door te mailen naar info@brogaal.com of bel naar 033-4614303. Wij helpen u graag verder!

Team Brogaal.

veiligheids- en gezondheidsplan