Preventiemedewerker (PM)

Preventiemedewerker (PM) / Arbocoördinator

Al jarenlang kennen we in Nederland de functie van arbo-coördinator. Per 1 juli 2005 is door een wijziging in de wetgeving de functie van preventiemedewerker (PM) geïntroduceerd (minimaal één per organisatie). Ook in de nieuwe arbo-wet van 2017 is de PM vrijwel ongewijzigd opgenomen. Feitelijk is die PM niets anders dan een arbo-coördinator. Dus als er in de organisatie al een arbo-coördinator is dan kan deze zonder meer tot PM worden benoemd. Er is wel een verschil: de ‘arbo-coördinator’ werd in de arbo-wetgeving nergens genoemd. De PM is een wettelijk geregelde functie.

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De PM kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

Een arbo-coördinator / preventiemedewerker is belast met de coördinatie en bewaking van het arbobeleid, de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Daar wordt hij/zij dan ook verantwoordelijk voor gesteld. De eindverantwoordelijkheid voor het arbobeleid blijft bij de directie.

Wat moet een preventiemedewerker doen en weten?

Deze medewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van de Arbo-risico’s binnen het bedrijf. Die worden helder op basis van de RI&E en het Plan van Aanpak.

De taken van een preventiemedewerker bestaan bijvoorbeeld uit:

 •  voorlichten over risico’s.
 •  het bewaken van het juiste gebruik van beschermingsmiddelen.
 •  aanspreekpunt voor vragen over veiligheid en gezondheid.
 •  meewerken aan het opstellen van de RI&E.
 •  overleg met directie en personeelsvertegenwoordiging over arbo-zaken.
De PM hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij of zij maar over de specifieke kennis van Arbo-risico’s beschikt die voor het bedrijf relevant is. Over het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) wordt geadviseerd door een gecertificeerde deskundige in het kader van zijn toetsing van de RI&E. Hoe de werkgever dat advies verwerkt is onderwerp van instemmingsrecht van de medezeggenschap (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging)

En uiteraard moet de preventiemedewerker geschikt (competent) zijn voor de functie:

 •  ‘helicopterview’.
 •  kennis hebben van de (branche-)instrumenten.
 •  draagvlak creëren.
 •  contacten met partijen die ontbrekende kennis of expertise kunnen leveren.

Randvoorwaarden

Een arbo-coördinator / preventiemedewerker kan alleen maar zijn rol uitvoeren als hij hier voldoende tijd voor heeft. De hoeveelheid tijd is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, maar ook van de hoeveelheid risico’s, de ernst van de risico’s en de complexiteit van de risico’s.

Taken preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico inventarisatie en evaluatie.
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Overige aandachtspunten:

 • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als PM.
 • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de PM zijn.
 • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als PM. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
 • Het is van belang dat de PM die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
 • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de PM, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
 • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de PM voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Detachering van de preventiemedewerker

Wanneer de werkgever in overleg met zijn personeelsvertegenwoordiger of ondernemingsraad ertoe besluit een externe preventiemedewerker in te schakelen, dan behoort dit tot de mogelijkheden van Brogaal. U kunt ons voor een vast aantal uren per jaar inhuren om als preventiemedewerker binnen uw organisatie te fungeren. Het aantal uren is sterk afhankelijk van de behoefte en risico´s binnen uw organisatie. Het is mogelijk om van het vooraf afgesproken aantal uren af te wijken indien dit noodzakelijk is. Brogaal kan u hierover informeren en zo een gerichte en vrijblijvende offerte voor u te maken.

Indien u vragen heeft over deze functie kunt u contact opnemen via de volgende link info@Brogaal.com.

Offerte aanvragen - Preventiemedewerker / Arbocoördinator​

Offerte aanvragen - Preventiemedewerker / Arbocoördinator​​
preventiemedewerker