Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

De Middelbaar Veiligheidskundige heeft een praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarbij hebben niet alleen de veiligheid en gezondheid van medewerkers de aandacht, maar evenals de kwaliteit van het werk en de organisatie.

Tot de activiteiten van de Middelbaar Veiligheidskundige behoren:

  • Beoordelen van risico’s (uitvoeren van Risico-Inventarisaties en Evaluaties.);
  • Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid;
  • Verzorgen van voorlichting en training;
  • Adviseren en schrijven van het arbobeleid en arbozorg;
  • Werkplekbeoordeling;
  • Adviseren op het gebied van bedrijfshulpverlening;
  • Begeleiden van bedrijfsdeskundigen;
  • Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werking in (verontreinigde) bodem;
  • Startwerkinstructie verzorgen voor bodemsanering.

Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid omvat onder andere mechanische-, elektrische-, chemische- en fysische veiligheid. De hogere veiligheidskundige is bij uitstek de deskundige op dit terrein door zijn opleiding en ervaring. De veiligheidskundige adviseert voor zowel bestaande situaties, werkplekken, processen etc. als voor nieuwe situaties.

Advisering arbobeleid en arbozorg

Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor mensen. Mede door goede arbeidsomstandigheden worden medewerkers gemotiveerd, de productiviteit verhoogt en het ziekteverzuim en de kosten gaan omlaag. Het arbobeleid geeft onder meer de doelstellingen, de middelen waarmee en de wijze waarop deze doelstellingen bereikt moeten worden. Het arbozorgsysteem geeft de organisatie voorwaarden aan, waarmee een systematische en preventieve aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn wordt gewaarborgd. Integreren met een kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem verhoogt de efficiëntie. De veiligheidskundige kan helpen bij het opzetten en verder ontwikkelen van een arbobeleid en een arbozorgsysteem.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als onderdeel van het arbobeleid heeft elk bedrijf de verplichting in het kader van de Arbowet, alle gevaren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bedreigen, te inventariseren. Daarna dienen de prioriteiten en te nemen maatregelen te worden vastgelegd. E.e.a. dient in goed overleg tussen werkgever en werknemer te worden uitgevoerd. 

Toch is vaak deskundige hulp nodig om bepaalde arbeidsrisico’s te onderkennen of te beoordelen. Dat geldt ook voor het samen bepalen van de prioriteiten en het bedenken van oplossingen, daarbij uiteraard gebruik makend van de aanwezige kennis in het bedrijf. Aan de hand van de RIE dient het bedrijf een Plan van Aanpak op te stellen. De hogere veiligheidskundige kan behulpzaam zijn bij het opstellen van het Arbo jaarplan.

Advisering Bedrijfshulpverlening (BHV)

De middelbaar veiligheidskundige adviseert het bedrijf bij het opstellen van bedrijfsnoodplannen en bij ontruimingsplannen en het organiseren van de opleiding voor de bedrijfshulpverleners (BHV- ers). Desgewenst kan de adviseur het door het bedrijf opgestelde bedrijfsnoodplan toetsen of geheel op maat voor het bedrijf aanleveren. Ook het beoordelen en adviseren van de huidige bedrijfshulpverleningsorganisatie kan worden uitgevoerd. En het begeleiden bij een (gedeeltelijke) ontruiming behoort tot de mogelijkheden.

De hogere veiligheidskundige adviseert het bedrijf bij het opstellen van bedrijfsnoodplannen en bij ontruimingsplannen en het organiseren van de opleiding voor de bedrijfshulpverleners (BHV- ers). Desgewenst kan de adviseur het door het bedrijf opgestelde bedrijfsnoodplan toetsen of geheel op maat voor het bedrijf aanleveren. Ook het beoordelen en adviseren van de huidige bedrijfshulpverleningsorganisatie kan worden uitgevoerd. En het begeleiden bij een (gedeeltelijke) ontruiming behoort tot de mogelijkheden.

Voorlichting en training

Ingevolge de Arbowet is voorlichting en onderricht een essentieel onderdeel bij de uitvoering van de arbobeleid en arbozorg. Medewerkers dienen te worden geleerd om te gaan met de risico’s bij het werk, zoals lawaai, fysieke belasting, stof of het werken achter een beeldscherm etc. etc. Zeker dienen medewerkers voorgelicht te worden over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Maar ook voorlichting over de Arbowet, de rol van de leidinggevende hierbij, de verplichtingen van iedereen binnen de organisatie, het opzetten van een arbobeleid etc. behoort tot de bagage van de veiligheidskundige. 

Ondersteunen van leidinggevenden die zelf voorlichting en onderricht verzorgen is natuurlijk ook mogelijk. Evenals de ondersteuning tijdens het werkoverleg of toolbox-meetings.

Begeleiding van Bedrijfsdeskundigen

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinator, preventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden.

Beoordeling van werkplekken

Werkplekken of werksituaties waar regelmatig klachten voorkomen, komen voor nader onderzoek in aanmerking. De veiligheidskundige kan beoordelen of er nader onderzoek dient plaats te vinden naar licht, geluid, klimaat, stof, gassen en dampen. Maar ook naar fysieke belasting of functie-inhoud kan worden gekeken.

Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werking in (verontreinigde) bodem

De Middelbaar veiligheidskundige beoordeelt voor aanvang van de werkzaamheden of deze mogen worden uitgevoerd. De Veiligheidskundige van de Aannemer is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt wat de definitieve veiligheidsklasse is. Tot de klasse rood niet vluchtig stelt de Middelbaar Veiligheidskundige de definitieve veiligheidsklasse vast conform de CROW 400.  Iedereen die in de bodem werkt dient deze richtlijnen te hanteren.

Startwerkinstructie

De middelbaar veiligheidskundige geeft altijd bij bodemsaneringen voor aanvang van de werkzaamheden een startwerkinstructie tot de veiligheidsklasse rood vluchtig. De MVK geeft deze startwerkinstructie naar aanleiding van de geïnventariseerde risico’s. Hieruit volgt altijd een maatwerk startwerkinstructie op het uit te voeren project. De MVK mag onder mandaat van een HVK ook een startwerkinstructie verzorgen.

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Wij blijven met de opdrachtgever communiceren waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten. Onze opdrachtgevers waarderen dit altijd erg. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

Heeft u interesse in de diensten die onze Hogere Veiligheidskundige voor u kan invullen neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Offerte aanvragen - Veiligheidskundige

Offerte aanvragen - Veiligheidskundige