Middelbaar Veiligheidskundige

De Middelbaar Veiligheidskundige heeft een praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarbij hebben niet alleen de veiligheid en gezondheid van medewerkers de aandacht, maar ook de kwaliteit van het werk en de organisatie. De Middelbaar Veiligheidskundige zal daarom ook meer op de werkvloer aanwezig zijn om de uitgezette lijnen uit te zetten en hierop aan te sturen. Net zoals de Hogere Veiligheidskundige houdt de Middelbaar Veiligheidskundige zich bezig met de volgende activiteiten.

Tot de activiteiten van de Middelbaar Veiligheidskundige behoren:

 • Beoordelen van de risico’s (uitvoeren van Risico-Inventarisaties en Evaluaties.).
 • Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid.
 • Verzorgen van voorlichting en training.
 • Begeleiden van bedrijfsdeskundige.
 • Adviseren en schrijven van het arbobeleid en arbozorg.
 • Werkplekbeoordeling en werkplekinspectie.
 • Adviseren op het gebied van bedrijfshulpverlening.
 • Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werking in (verontreinigde) bodem.
 • Startwerkinstructie verzorgen voor bodemsanering.

Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid omvat bijvoorbeeld de onderwerpen mechanische-, elektrische-, chemische- en fysische veiligheid. De Middelbaar veiligheidskundige is te slotte de deskundige die door zijn opleiding en ervaring op de werklocatie direct advies kan geven m.b.t. de bestaande situaties, werkplekken, processen etc. maar tegelijkertijd ook voor nieuwe situaties.

Advisering arbobeleid en arbozorg.

Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor mensen. Want mede door goede arbeidsomstandigheden worden medewerkers gemotiveerd, de productiviteit verhoogt en het ziekteverzuim en de kosten gaan omlaag. Het arbobeleid geeft onder meer de doelstellingen aan, de middelen waarmee en de wijze waarop deze doelstellingen bereikt moeten worden. Het arbozorgsysteem geeft de organisatie voorwaarden aan, waarmee een systematische en preventieve aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn wordt gewaarborgd. Integreren met een kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem verhoogd de efficiëntie. De middelbaar veiligheidskundige kan helpen bij het onderhouden en controleren op de werkvloer van het beleid.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Als onderdeel van het arbobeleid heeft elk bedrijf de verplichting in het kader van de Arbowet, alle gevaren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bedreigen, te inventariseren. Daarna dienen de prioriteiten en te nemen maatregelen te worden vastgelegd. E.e.a. dient in goed overleg tussen werkgever en werknemer te worden uitgevoerd. Toch is vaak deskundige hulp nodig om bepaalde arbeidsrisico’s te onderkennen of te beoordelen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het samen bepalen van de prioriteiten en het bedenken van onder andere de oplossingen, daarmee uiteraard gebruik makend van de aanwezige kennis in het bedrijf. Aan de hand van de RI&E dient het bedrijf een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. De middelbaar veiligheidskundige kan bij het opstellen van onder andere het Arbo jaarplan samen met de Operationeel veiligheidskundige (OVK-er) en de preventiemedewerker bepalen welke maatregelen er als gevolg van het PvA meer prioriteit hebben.

Jas Brogaal

Offerte aanvragen – Veiligheidskundige

 • Opmerkingen
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Advisering Bedrijfshulpverlening (BHV)

Volgens de Arbowet dient elk bedrijf te beschikken over enige vorm van bedrijfshulpverlening. Dit betekent dat er medewerkers opgeleid dienen te worden om te kunnen handelen ingeval van een calamiteit. Daarnaast hebben zij een taak op het gebied van de alarmering, de evacuatie, brandbestrijding en EHBO.
De middelbaar veiligheidskundige kan organisaties adviseren bij het opstellen van bedrijfsnoodplannen en bij ontruimingsplannen. En is in staat om de juiste opleidingen te organiseren voor de bedrijfshulpverleners (BHV- ers). Desgewenst kan de adviseur het door het bedrijf opgestelde bedrijfsnoodplan toetsen of geheel op maat voor het bedrijf aanleveren. De MVK’er kan ook de huidige bedrijfshulpverleningsorganisatie adviseren en beoordelen. En het begeleiden bij een (gedeeltelijke) ontruiming behoort tot de mogelijkheden.

Voorlichting en training.

Ingevolge de Arbowet is voorlichting en onderricht een essentieel onderdeel bij de uitvoering van de arbobeleid en arbozorg. De medewerkers dienen te worden geleerd hoe om te gaan met de risico’s bij het werk, zoals: lawaai, fysieke belasting, stof of het werken achter een beeldscherm etc. etc. Zeker dienen medewerkers voorgelicht te worden over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Maar ook voorlichting over de Arbowet, de rol van de leidinggevende hierbij, de verplichtingen van iedereen binnen de organisatie, het opzetten van een arbobeleid etc. behoort tot de bagage van de veiligheidskundige. Ondersteunen van leidinggevenden die zelf voorlichting en onderricht verzorgen is natuurlijk ook mogelijk. Evenals de ondersteuning tijdens het werkoverleg of toolbox-meetings.

Begeleiding van Bedrijfsdeskundigen.

Interne bedrijfskundigen zoals de Arbo-coördinator, preventiemedewerker, OR, VGM-commissie, Arbo-werkgroep, etc. hebben vaak de behoefte aan externe ondersteuning van de werkzaamheden.

Beoordeling van werkplekken.

Werkplekken, evenals werksituaties waarbij regelmatig klachten voorkomen, komen voor nader onderzoek in aanmerking. Zo kan de veiligheidskundige beoordelen of er nader onderzoek dient plaats te vinden naar licht, geluid, klimaat, stof, gassen, dampen fysieke belasting of functie-inhoudelijk en dampen. De middelbaar veiligheidskundige zal dit onderzoek vervolgens uitvoeren en rapporteren naar de organisatie of de hoger veiligheidskundige.

Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werking in (verontreinigde) bodem.

Werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in de bodem mogen niet uitgevoerd worden zonder dat de bodem beoordeeld is door minimaal een veiligheidskundige van de aannemer. De Veiligheidskundige van de Aannemer is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaald wat de veiligheidsklasse is. tot de klasse rood niet vluchtig stelt de Middelbaar Veiligheidskundige de definitieve veiligheidsklasse vast conform de CROW 400. Iedereen dient deze richtlijn te hanteren die in de bodem werkt.

Startwerkinstructie.

Bij bodemsaneringen wordt er voor aanvang van de werkzaamheden als gevolg van de geïnventariseerde risico’s ten eerste een startwerkinstructie gegeven door minimaal een middelbaar veiligheidskundige tot de veiligheidsklasse rood vluchtig. De veiligheidskundige geeft deze startwerkinstructie naar aanleiding van de geïnventariseerde risico’s op het uit te voeren project.

Bij ons staat veiligheid altijd bovenaan. Wij blijven met de opdrachtgever communiceren, waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten. Onze opdrachtgevers spreken hierover altijd hun waardering over uit. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

Heeft u interesse in de diensten die onze Middelbaar Veiligheidskundige voor u kan invullen neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

0