Ontdek het Onderscheidende Verschil tussen een MVK en een HVK inclusief de 2 grote voordelen

Het verschil tussen een MVK en HVK

Veiligheid op de werkplek is van cruciaal belang voor organisaties in alle sectoren en voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Om deze veiligheid te waarborgen, vertrouwen bedrijven op deskundige veiligheidsprofessionals. Twee veelvoorkomende functietitels binnen dit vakgebied zijn Hogere Veiligheidskundige (HVK) en Middelbare Veiligheidskundige (MVK). In deze blog zullen we je inzicht bieden in wat deze MVK en HVK professionals doen en wat het verschil tussen hen is.

Wat is een HVK?

Een Hogere Veiligheidskundige (HVK) is een hooggekwalificeerde professional op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Ze hebben meestal een hogere opleiding, zoals een hbo- of universitaire graad, waardoor ze diepgaande kennis en expertise hebben. HVK’s hebben een leidinggevende en adviserende rol in organisaties en spelen een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige werkomgeving.

Verantwoordelijkheden van een HVK:

 • Ontwikkelen van Veiligheidsbeleid: HVK’s zijn betrokken bij het opstellen en implementeren van veiligheidsbeleid binnen een organisatie. Ze ontwikkelen strategieën om de veiligheidscultuur te bevorderen en te verbeteren.

 • Risicoanalyse: Ze voeren uitgebreide risicoanalyses uit om potentiële gevaren te identificeren en te evalueren, en stellen plannen op om deze risico’s te beheersen.

 • Coördinatie van Veiligheidstrainingen: HVK’s organiseren en geven veiligheidstrainingen aan werknemers om hen bewust te maken van de risico’s op de werkplek en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

 • Beheer van Veiligheidsprogramma’s: Ze zijn verantwoordelijk voor het beheren van veiligheidsprogramma’s op organisatieniveau en zorgen ervoor dat deze programma’s effectief worden uitgevoerd.

Wat is een MVK?

Een Middelbare Veiligheidskundige (MVK) is ook een deskundige in veiligheid en gezondheid op het werk, maar hun opleidingsniveau ligt iets lager dan dat van HVK’s. MVK’s hebben meestal een middelbare beroepsopleiding op dit gebied. Ze hebben een meer operationele rol in de organisatie en bieden directe ondersteuning aan medewerkers en managers om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Verantwoordelijkheden van een MVK:

 • Risicoanalyse: MVK’s voeren risicoanalyses uit en stellen veiligheidsprocedures op om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken.

 • Toezicht op Veiligheid: Ze houden toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften en nemen corrigerende maatregelen indien nodig.

 • Ondersteuning van Medewerkers: MVK’s bieden directe ondersteuning en advies aan werknemers met betrekking tot veiligheid op de werkplek.

In conclusie, zowel HVK’s en de MVK’s spelen een essentiële rol bij het waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkplek, maar hun opleidingsniveau en verantwoordelijkheden variëren. Samen vormen ze een team dat organisaties helpt om een veilige werkomgeving te creëren en te behouden, waar werknemers kunnen gedijen zonder onnodige risico’s. Het is van vitaal belang dat organisaties beide niveaus van deskundigheid inzetten om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen.

De grote meerwaarde van een Externe Veiligheidskundige voor Uw Organisatie

Objectieve Beoordeling

Een externe veiligheidskundige in de vorm van een MVK en HVK brengt een frisse en objectieve kijk op de veiligheidsaspecten binnen uw organisatie. Omdat ze geen direct belang hebben bij de interne processen, kunnen ze onpartijdig de veiligheidsrisico’s evalueren en verbeteringen voorstellen zonder beïnvloed te worden door interne politiek of belangenconflicten.

Kostenbesparing

Hoewel het inhuren van een MVK en HVK als een externe veiligheidskundige kosten met zich meebrengt, kan het op de lange termijn kostenbesparend zijn. Ze kunnen u helpen om risico’s te identificeren en te beheersen, wat kan leiden tot minder ongevallen, lagere verzekeringspremies en het voorkomen van boetes als gevolg van niet-naleving van de regelgeving.

De MVK en HVK geven u bovendien advies over bovenstaande onderwepen en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek. Onze Deskundige medewerkers kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker adviseren over het leveren van maatwerk. Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek. U kunt ons bereiken op info@brogaal.com evenals via telefoonnummer: 033-4614303.

Blog: Het ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is een onmisbare schakel in het bedrijf. Tijdens mijn werkzaamheden ben ik op veel verschillende locaties geweest van verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, kantoren met woonfunctie erboven en van bedrijfsverzamelgebouwen naar scholen en fabrieken. En over het algemeen viel mij op dat er altijd wel een gemotiveerde BHV ploeg aanwezig was, maar dat het ontruimingsplan al meerdere jaren niet meer was geactualiseerd. In de Arbowet staat geschreven dat de werkgever moet zorgdragen voor een zo goed mogelijk en actueel ontruimingsplan. Twijfelt u of uw ontruimingsplan voldoet aan de gestelde normen en of deze nog wel actueel is neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij bespreken dan graag de mogelijkheden die wij u kunnen bieden om voor u een goed en actueel ontruimingsplan te maken.  

Waarom moet u een ontruimingsplan hebben

Wanneer er een brandmeldinstallatie (verplicht) aanwezig is in het pand. Dan is een ontruimingsplan ook verplicht. Dit ontruimingsplan kan dan ook worden gemaakt conform de NEN 8112. 

In dit plan staan een aantal zaken omschreven. Denk hierbij aan de aanwezige (rest)risico’s binnen en buiten het pand, maar ook aan de gemaakte afspraken m.b.t. ontruiming van de locatie. Waar gaat u bijvoorbeeld naar toe tijdens de ontruiming. En wat als de wind naar de verzamelplaats staat waar gaat u dan heen, of het is -10 buiten. Belangrijk is dat het plan is geschreven voor uw locatie. Het belangrijkste is dan het ontruimingsplan maatwerk is. Wij van Brogaal hebben ruime ervaring met het schrijven van maatwerk ontruimingsplannen. 

Het Ontruimingsplan en het BHV-plan zijn plannen die door ons voor uw organisatie geschreven kunnen worden. 

U als werkgever, of de Coördinator Hoofd BHV’er, kan door Brogaal deze plannen op een juiste wijze laten schrijven of combineren om zo een toekomstbestendig BHV-plan te hebben. Kortom, u levert ons alle gegevens aan en wij schrijven voor u een Ontruimingsplan en/of een BHV-plan. 

Heeft de organisatie nu meerdere locaties, dan is dit voor ons ook geen probleem. Wij zijn namelijk van mening dat verschillende locaties van de organisatie van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaar kennis en krachten. 

Daarom kan er ook voor worden besloten om één BHV-beleidsplan en meerdere BHV-locatieplan te schrijven.

De reden van deze werkwijze is dat er minder diversiteit in de organisatie is als het gaat om BHV gerelateerde afspraken. Deze werkwijze laat toe dat er in het beleidsdocument alle algemene afspraken, functieomschrijvingen en andere algemene zaken kunnen worden opgenomen. 

In het locatie specifieke plan worden de specifieke maatwerk afspraken en bijzonderheden van de desbetreffende locatie beschreven (restrisico’s). Omdat er op deze wijze beter maatwerk geleverd kan worden, kan het ook makkelijker centraal beheerd worden. 

Welke hoofdstukken moeten minimaal zijn opgenomen in het ontruimingsplan.

Welke hoofdstukken zitten er minimaal in:

 • Inleiding en/of toelichting
 • Tekeningen (per verdieping)
 • Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
 • Alarmeringsprocedure intern en extern
 • Stroomschema alarmering, zoals hiernaast afgebeeld
 • Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruimen
 • Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm
 • Ontruimingsplattegronden
 • Logboek ontruimingsplan

Ontruimingsplan en BHV-plan wat is het verschil?

In de praktijk zie je vaak dat deze termen door elkaar heen gebruikt worden omdat er geen landelijke afspraken over zijn gemaakt.

In een BHV-plan kunnen namelijk dezelfde onderwerpen zijn opgenomen die ook in het Ontruimingsplan staan. Daarnaast zie ik dit plan ook vaak in kleinere organisaties wordt gebruikt. In de Arbowet staat opgenomen dat elke organisatie groot of klein minimaal moet voldoen aan de volgende verplichting:

 • Het verlenen van Eerste Hulpverlenen Bij Ongevallen
 • De brandbestrijding
 • En de evacuatie van werknemers en andere personen
 • En doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties
Vaak zijn er ook nog CAO-/ brancherichtlijnen die moeten worden opgevolgd aanvullend op de bovenstaande wettelijke punten. 
Wij kunnen u hiermee ontlasten met onze deskundige medewerkers. 

De BHV moet zodanig worden georganiseerd dat:

 • Het aantal werknemers met een BHV-taak voldoende is en dat zij beschikken over
  • Een adequate opleiding
  • Voldoende maatwerk oefeningen 
  • De juiste middelen om hun taak veilig te kunnen uitvoeren 
  • Voldoende voorzieningen aanwezig zijn om hun taak veilig en efficient uit te kunnen voeren
  • En een goed ingerichte BHV-organisatie
 • De aanwezigheid en beschikbaarheid van BHV’ers is gewaarborgd.
 • De BHV binnen de afgesproken tijd bij een incident aanwezig is.
 • De hulp doorgaat, totdat professionele hulpverleningsorganisaties de hulp overnemen.
 • De afstemming met de professionele hulpverleningsdiensten goed geregeld is.
 • Met organisaties in hetzelfde gebouw of in de omgeving afspraken zijn gemaakt over de BHV en dat deze afspraken op schrift staan.

Wat Kan Brogaal voor u betekenen

Het Ontruimingsplan en het BHV-plan zijn plannen die door ons voor uw organisatie geschreven kunnen worden. 

U als werkgever, of de Coördinator Hoofd BHV’er, kan door Brogaal deze plannen op een juiste wijze laten schrijven of combineren om zo een toekomstbestendig BHV-plan te hebben. Kortom, u levert ons alle gegevens aan en wij schrijven voor u een Ontruimingsplan en/of een BHV-plan. 

Heeft de organisatie nu meerdere locaties, dan is dit voor ons ook geen probleem. Wij zijn namelijk van mening dat verschillende locaties van de organisatie van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaar kennis en krachten. 

Daarom kan er ook voor worden besloten om één BHV-beleidsplan en meerdere BHV-locatieplan te schrijven.

De reden van deze werkwijze is dat er minder diversiteit in de organisatie is als het gaat om BHV gerelateerde afspraken. Deze werkwijze laat toe dat er in het beleidsdocument alle algemene afspraken, functieomschrijvingen en andere algemene zaken kunnen worden opgenomen. 

In het locatie specifieke plan worden de specifieke maatwerk afspraken en bijzonderheden van de desbetreffende locatie beschreven (restrisico’s). Omdat er op deze wijze beter maatwerk geleverd kan worden, kan het ook makkelijker centraal beheerd worden. 

Ontruimingsplan

Heeft u interesse in een BHV beleidsplan neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u graag verder.

VLOG: Samenwerken met Engelse collega’s

In deze Vlog vertelt Remco in het kort u graag meer over hoe essentieel samenwerken en een goed overleg op de werkplek is.

En wat Brogaal onder andere voor deze opdrachtgever mocht doen om de veiligheid op deze werkplek te verbeteren.

Remco werkt voor deze opdrachtgever als veiligheidskundige.

Bij deze opdrachtgever voert Remco onder andere de volgende werkzaamheden op de werkvloer uit:

 • Veiligheidstoezicht op locatie.
 • Startwerk-, Toolbox- veiligheidsinstructies opzetten en ook verzorgen.
 • Medewerkers controleren en ook bijsturen tijdens de werkzaamheden.
 • Administratieve controle van keuringen op gereedschappen en machines en ook bijhouden van deze gegevens.
 • Ondersteunt de directie/organisatie bij de invulling van het veiligheidsbeleid.
 • Samenwerken met andere medewerkers.
 • Controleert of werkzaamheden van zowel opdrachtgever en onderaannemer ook uitgevoerd worden volgens het veiligheidsbeleid en huidige wetgeving en regelgeving.
 • Registreert en onderzoekt ook arbeidsongevallen.

Wat kunnen wij voor u doen

Onze veiligheidsadviseur is er in verschillende vormen en gradaties.

De veiligheidsadviseurs van Brogaal kunnen u ondersteunen en zorg uit handen nemen met de verschillende veiligheidsvraagstukken waar u minder of geen tijd voor heeft, zoals:

 • Opstellen en toetsen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA).
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties, op kantoor en op de werkvloer.
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken.
 • Implementeren van bijvoorbeeld een op maatgemaakt veiligheidsbeleid.
 • Verbeteren/ updaten van reeds bestaande procedures en ook instructies.
 • Verzorgen van veiligheidstrainingen;.
 • Opzetten van een veiligheidscampagne.
 • Wij kijken namelijk samen met u naar de Arbo omstandigheden binnen en buiten uw bedrijfspand.
 • Wij geven u bovendien advies over dit onderwerp en denken met u mee over het inrichten van een veilige en gezonde werkplek.

Onze preventieadviseurs/ veiligheidsadviseurs kunnen uw KAM-/ Preventiemedewerker bovendien adviseren over het leveren van maatwerk.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal kan bieden?

Wij lichten dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op:

En voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u ook kijken op www.brogaal.com

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

BLOG: In een paar minuten een overzicht wat Brogaal voor u kan betekenen!

In een paar minuten een overzicht wat Brogaal voor u kan betekenen!

Aan de hand van korte fragmenten leggen wij uit wat Brogaal voor u zou kunnen betekenen als het gaat om veiligheidsadvies.

Denkt u hulp nodig te hebben binnen uw bedrijf om veilig te werken, twijfel niet en neem contact met ons op! 033-4614303, info@brogaal.com

Wij leveren maatwerk voor diverse veiligheids-mogelijkheden.

Voor meer informatie klikt u dan op bijgevoegde link: Brogaal Veiligheidsdiensten deskundig personeel voor veiligheid en advies

Wilt u meer informatie over de Safety box van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Safety Box – Brogaal Veiligheidsdiensten Alle veiligheidsmiddelen op 1 plek

Voor meer informatie over een veiligheidskundige van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Veiligheidsadviseur inhuren – Brogaal Veiligheidsdiensten

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld Controleur Brandpreventie van Brogaal klikt u op bijgevoegde link: Controleur Brandpreventie – Brogaal Veiligheidsdiensten

Voor meer informatie over de Preventiemedewerker van Brogaal klikt u dan op bijgevoegde link:

Heeft u een vraag aan ons team mailt u dan naar info@brogaal.com.

Wij bieden u een totaalconcept, doordat u meerdere diensten kunt combineren. Zo ondersteunen wij u en nemen de zorg uit handen:

Veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen zijn de kernwoorden van Brogaal. Veiligheid raakt namelijk iedereen.

Week van de RIE actie 2021

De Week van de RI&E 2021

Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten, adviseurs, opleiders mediapartners en andere supporters hun krachten. Met speciale acties stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Over de week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Ondernemers worden in deze week extra bewust gemaakt van het belang van een RI&E.

Bron: www.weekvanderie.nl

Activiteiten en bekendheid

Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Werkgevers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E. In heel het land worden acties georganiseerd door supporters van de Week van de RI&E. Brogaal is zo een supporter van de week van de RI&E. In de week van de RI&E worden werkgevers extra aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E. Of de bestaande RI&E op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces. De Risico Inventarisatie en Evaluatie moet natuurlijk een levend proces zijn dat niet alleen in de week van de RI&E aandacht nodig heeft. Op onze pagina RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE kunt u nalezen wat wij voor u kunnen betekenen.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als onderdeel van het arbobeleid heeft elk bedrijf de verplichting in het kader van de Arbowet, alle gevaren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bedreigen, te inventariseren. Daarna dienen de prioriteiten en te nemen maatregelen te worden vastgelegd. E.e.a. dient in goed overleg tussen werkgever en werknemer te worden uitgevoerd. Toch is vaak deskundige hulp nodig om bepaalde arbeidsrisico’s te onderkennen of te beoordelen. Dat geldt ook voor het samen bepalen van de prioriteiten en het bedenken van oplossingen, daarbij uiteraard gebruik makend van de aanwezige kennis in het bedrijf. Aan de hand van de RI&E dient het bedrijf een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. De middelbaar veiligheidskundige (MVK) kan onder andere bij het opstellen van het Arbo jaarplan samen met de Operationeel veiligheidskundige (OVK-er) en de preventiemedewerker bepalen welke maatregelen er ten minste nodig zijn en meer prioriteit hebben.

Actie Veiligheidsscan in de week van de RI&E 2021

Actie week van de ri&e brogaal 2021

Wilt u een offerte aanvragen voor deze actie dan kunt u dit doen op de pagina van de Veiligheidsscan. Op deze pagina kunt u ook nalezen wat wij doen tijdens de veiligheidsscan.

Het juiste moment

Dit is misschien wel het juiste moment om eens kritisch naar uw eigen RI&E te kijken. Zijn bijvoorbeeld de punten die afkomstig zijn uit de eerder uitgevoerde RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak wel op de juiste wijze opgepakt?

Het is nu bovendien vakantie en de meeste medewerkers zijn er niet. Dit is misschien wel de uitgelezen kans om de eventuele aanpassingen te maken in het pand die bijvoorbeeld nodig zijn. Wellicht twijfelt u over de volledigheid van de RI&E omdat deze te algemeen is, dan kunnen wij u hierbij ook helpen. Door middel van het gebruik van ons Arbo Management Systeem kunt u meer diepgang creëren in uw eigen RI&E. Wanneer u liever een onafhankelijk beeld van uw organisatie wilt ontvangen dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit doen wij door middel van de Veiligheidsscan. De reden om een externe onafhankelijke veiligheidsscan door Brogaal uit te laten voeren verschilt namelijk per bedrijf en branche. Maar het doel is voor iedereen hetzelfde namelijk: de risico’s beperken en een gezonde en veilige werkplek creëren voor uw medewerkers en u zelf.

Heeft u interesse in deze dienst neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Stelling: Moet een zelfstandige (zzp-er) zich houden aan de Arbowet?

Onlangs las ik een interessant artikel van Stigas, deze organisatie helpt ondernemers in de agrarische sector. In deze sector wordt er doorgaans veel gewerkt met zelfstandigen. Na het lezen van dit artikel kwam ik tot de conclusie dat deze vraag voor veel meer branches interessant is. Dus ben je benieuwd naar het het antwoord op de stelling “moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet” lees dan verder!

Eigenlijk is het antwoord simpel.: JA. Iedereen die beroepsmatig werkzaamheden uitvoert moet zich houden aan de Arbowet. Ik ga proberen toe te lichten waaraan jij je als zelfstandige minimaal moet houden. Allereest is er natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Hierin staan een groot aantal verplichtingen waaraan je je als zelfstandige moet houden. In deze teksten wordt overigens voor het overgrote deel gesproken over werkgevers en werknemers. En nu hoor ik je zeggen ik ben toch zelfstandige, ja dat klopt. Jij bent zowel de werkgever als de werknemer.

Er zijn een aantal plekken waar je eenvoudig aan informatie kan komen. Allereest kunnen wij je helpen. Ten tweede je kunt natuurlijk gaan Google en kun je verdwalen in het oerwoud van wetten, regels en meningen van de verschillende deskundige. Een andere bron van actuele informatie is de pagina van het Arboportaal Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp). Er zijn op deze pagina een aantal algemene voorschriften te vinden waaraan jij je minimaal moet houden.

Algemene voorschriften voor zelfstandige

Algemene voorschriften waaraan elke zelfstandige minimaal aan moet voldoen, zijn:

 • het voorkomen van gevaar voor derden ( artikel 10 Arbowet);
 • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen ( artikel 11 Arbowet);
 • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf ( artikel 32 Arbowet);
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

Voor een zzp-er gelden geen systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zzp-er minder administratieve lasten. Wij van Brogaal hebben in ons Arbo Management Systeem specifieke RI&E vragenlijsten zitten voor zelfstandige.

Aandachtspunten voor zelfstandige zonder personeel

 • Een zelfstandige kan een Arbo catalogus van een branche of sector raadplegen om na te gaan welke maatregelen hij kan nemen om veilig te werken. De Inspectie SZW zal de Arbo catalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.
 • Werkgevers die met ZZP-ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico’s die in het bedrijf gelden.
 • De Inspectie SZW kan ook optreden als ZZP-ers de wet overtreden.

Inspectie

De Inspectie SZW neemt maatregelen tegen zelfstandigen die zelf onveilig werken of anderen blootstellen aan gevaarlijke situaties, ook als zij alleen werken. Dat kan een boete zijn. Of het werk wordt stilgelegd.

Vrienden, familie of collega’s (en/of concurrenten) mee laten werken op jou project

Wanneer de zzp-er bijvoorbeeld vrienden, familie of een concullega inschakelt dan moeten over de uitvoering van de werkzaamheden duidelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer jij als zelfstandige de opdracht of een deel hiervan door een ander laat uitvoeren ontstaat er een gezagsverhouding. Anders gezegd, jij wordt dan volgens de Arbowet Werkgever en opdrachtgever en de andere zelfstandige wordt dan Werknemer en opdrachtnemer. Er ontstaat dan een Werkgever – werknemer relatie. Dan verandert er voor jou als zelfstandige zonder personeel enorm veel. Je krijgt dan te maken met een inspanningsverplichting. Je krijgt te maken met zorgplicht. Een voorbeeld hiervan is dat je volgens Artikel 5 van de Arbowet een Risico Inventarisatie en Evaluatie moet hebben.

Word jij als zelfstandige gevraagd om samen met andere werknemers of zzp-er van de opdrachtgever te werken, zoals in de bouw vaak gebruikelijk is, dan word jij als zzp-er voor de Arbowet als werknemer beschouwd. Jij valt dan onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierdoor heb jij dezelfde rechten en plichten als een werknemer.

Wat kunnen wij voor u doen

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal u kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Vlog: DLP werkzaamheden Remco

DLP werkzaamheden van Remco

Voor deze opdracht hebben we de volgende zaken mogen uitvoeren:

 • Naar aanleiding van de aangeleverde onderzoeken hebben we de veiligheidsklasse gevalideerd.
 • Het veiligheids- & gezondheidsplan (V&G plan) mogen schrijven.
 • De startwerkinstructie verzorgd op locatie.
 • En als vraagbank op de achtergrond gefungeerd.

En Remco is op deze klus gebleven om de R-DLP werkzaamheden uit te voeren. In de onderstaande Vlog vertelt Remco wat zijn werkzaamheden waren.

Startwerkinstructie

Bij een bodemsanering is er voor aanvang van de werkzaamheden altijd een startwerkinstructie. In dit geval door een middelbaar veiligheidskundige. Echter tot de veiligheidsklasse rood vluchtig voert de middelbaar veiligheidskundige de startwerkinstructie altijd uit. De startwerkinstructie vanaf de veiligheidsklasse rood vluchtig wordt verzorgd de Hogere veiligheidskundige. De verdeling is opgenomen in de CROW Publicatie 400. De startwerkinstructie is een gesprek dat onder andere gegeven wordt naar aanleiding van de geïnventariseerde bodemverontreinigingen. Natuurlijk wordt er ook naar de aanwezige risico’s gekeken op het uit te voeren project.

Bij ons staat veiligheid altijd boven aan. Doordat wij ook altijd met de opdrachtgever communiceren waarom we ons houden aan voorgeschreven regels en wetten wordt dat door onze opdrachtgevers erg gewaardeerd. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig werkt en weer veilig thuis komt.

CROW 400 DLP werkzaamheden
CROW 400

Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werken in (verontreinigde) bodem.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden in de bodem mogen niet uitgevoerd worden zonder dat de bodem eerst van te voren beoordeeld is. Dit gebeurt altijd door een veiligheidskundige van de uitvoerende partij. De veiligheidskundige van de Aannemer is dan ook de persoon die aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt wat de veiligheidsklasse is. Deze validatie van de definitieve veiligheidsklasse is leidend voor de opdracht.

Op de pagina Middelbaar veiligheidskundige staat verder meer uitgelegd over de taken die een MVK voor u kan uitvoeren. Kortom, op de pagina Hogere veiligheidskundige staat uitgelegd wat deze veiligheidskundige voor u kan betekenen.

Indien u meer wilt weten over veiligheidskundige begeleiding die wij u kunnen bieden, dan kunt u dat ook lezen op pagina veiligheidsadviseur.

Met Vriendelijke Groet,

Remco van Barneveld

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Stelling: Mag je zomaar graven in de grond als de opdrachtgever aangeeft dat het mag, omdat het “Basishygiёne” is?

Op de vraag “Mag je graven in de grond als je opdrachtgever aangeeft dat het mag” kunnen we kort zijn. Het antwoord is namelijk NEE. In deze blog proberen we eenvoudig uit te leggen waarom dit niet mag en waar dit terug te vinden is. Wij beperken ons in deze blog alleen tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd in de Basishygiёne. De Basishygiёne is ook geen veiligheidsklasse. Middels de validatie van de voorlopige veiligheidsklasse kan de veiligheidskundige van Brogaal voor u een definitieve veiligheidsklasse bepalen, zodat u de werkzaamheden kunt uitvoeren en daarmee voldoet aan alle wet- en regelgeving zonder de kans op hoge boetes.

De werkgever heeft op basis van de Arbowet (artikel 3, lid 1) een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemer. De zorgplicht stelt dat gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid altijd bij de bron dienen te worden voorkomen of worden beperkt. Deze werkwijze is middels de arbeidshygiënische strategie. De werknemer is conform artikel 11 van de Arbowet verplicht om zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen.

Werkzaamheden niet vallende onder een veiligheidsklasse

In de CROW 400 staat het volgende omschreven m.b.t. de werkzaamheden die niet vallen onder een veiligheidsklasse. Bij alle werkzaamheden in bodem of baggerspecie zijn altijd risico’s aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn onverwachte verontreinigingen, kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven. Indien er is vastgesteld dat er milieukundig en veiligheidskundig geen sprake is van verontreinigde bodem of baggerspecie, gelden er geen specifieke eisen voor beheersmaatregelen of deskundigheid, anders dan de voor die werkzaamheden noodzakelijke kennis en ervaring.

Boorstelling

Wel wordt er verwacht van alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in de bodem zoals:

 • Hoveniers.
 • Agrariërs.
 • Stratenmakers.
 • Heiers.
 • enz.

Om op de hoogte zijn van locatie- en project specifieke bijzonderheden voordat ze zomaar gaan graven moeten medewerkers een bepaalde basiskennis bezitten. Dit om bijvoorbeeld risico’s te herkennen zoals die onder andere voorkomen bij verontreinigde bodem, maar ook om bedacht te zijn op de indien mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen.

De stappen die de aannemer minimaal moeten zetten om tot een goede conclusie te komen?

In de CROW 400 tabel 2 staan een aantal fases namelijk:

 • Initiatieffase. in deze fase verzorgt de initiatiefnemer (dit kan bijvoorbeeld ook de opdrachtgever zijn) alle gegevens die beschikbaar zijn ten behoeve van het vooronderzoek.
 • Onderzoeksfase. De opdrachtgever laat een Vooronderzoek /verkennend onderzoek uitvoeren. En indien nodig een Aanvullend onderzoek / nader onderzoek op aangeven ontwerpende partij;
 • Ontwerpfase De opdrachtgever stelt een V&G-coördinator ontwerpfase aan. Stelt een van V&G-plan ontwerpfase op, inclusief risico-inventarisatie en -evaluatie; de beheersmaatregelen worden opgesteld vanuit het principe van de bronaanpak, voorlichting en instructie. Bepaalt de voorlopige veiligheidsklasse

In de bovenstaande lijst staat duidelijk aangegeven dat de opdrachtgever de voorlopige veiligheidsklasse bepaalt. Dit houdt in dat de Aannemer/ grondroerder altijd zelf een definitieve veiligheidsklasse moet bepalen. En hier zit mijn inziens een vaak gemaakte fout, ik kom vaak het volgende tegen in de praktijk:

In de Ontwerpfase worden zowel de voorlopige veiligheidsklasse als de voorlopige beheersmaatregelen vastgesteld. Deze vormen het startpunt voor een bestek. De V&G-coördinator ontwerpfase werkt dit verder uit in het V&G-plan (ontwerpfase). De Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor deze fase.

In de Uitvoeringsfase. Bij de aannemer wordt er in de werkvoorbereiding de voorlopige veiligheidsklasse gecontroleerd en definitief vastgesteld middels de methode die staat omschreven in de CROW 400 Module 3. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtnemer. De veiligheidskundige van de aannemer valideert de voorlopige veiligheidsklasse. Deze bepaalt ten slotte of de voorlopige veiligheidsklasse juist is bepaald door de opdrachtgever. Deze veiligheidskundige bepaald dus de definitieve veiligheidsklasse en ook het risico gestuurde maatregelenpakket. Elk besluit van deze veiligheidskundige moet daarom binnen het project aantoonbaar onderbouwd zijn.

Naar welke onderzoeken kijkt de veiligheidskundige van Brogaal tijdens de validatie van de definitieve veiligheidsklasse om deze vast te stellen.

In Module 3.3.1 van de CROW 400 staat onder andere aangegeven dat het is niet altijd nodig om fysiek bodemonderzoek te doen om de veiligheidsklasse te bepalen. De veiligheidskundige kijkt op basis van de uitkomsten die afkomstig zijn uit het vooronderzoek (deskresearch en raadplegen van digitale bronnen) of er conform de in het procesdeel beschreven onderzoeksstrategie, ook alleen kan worden volstaan met een vooronderzoek conform NEN 5725. Ook is het mogelijk dat er, bijvoorbeeld op basis van de P-waarde van een bodemkwaliteitskaart in combinatie met onder andere de lokale nota bodembeheer, wordt vastgesteld dat er geen veiligheidsklasse van toepassing is.

Bij Brogaal kunt u zo ook doormiddel van de QUICKSCAN BODEMKWALITEIT ook een goed beeld krijgen van de kwaliteit van de bodem. De onderzoeker kijkt tijdens de QuickScan of er aanvullend bodemonderzoek moet worden gedaan. Hieruit blijkt of er “gewoon” gewerkt kan en mag gaan worden (onder de condities die gelden bij de Basishygiёne), ofwel dat er toch aanvullend of nader onderzoek gedaan moet worden om de kwaliteit vast te stellen.

Validatie veiligheidsklasse Brogaal

De verschillende onderzoeken zijn:

De opdrachtgever is verplicht een Veiligheids- en gezondheidsplan te schrijven als

In de publicatie van de CROW 400 staat geschreven dat de werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder veiligheidsklasse (dus volgens de richtlijnen beschreven als de “basishygiëne”) er geen V&G-plan nodig is. Echter volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) in de volgende gevallen wel verplicht:

 • wanneer er eventuele aanwezigheid is van asbest of asbesthoudende producten,
 • wanneer er gewerkt wordt met verontreinigde grond (volgens de CROW publicatie 400 of de BRL 7000),
 • verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems.
 • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden,
 • en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden
 • of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.

Kortom:

Het antwoord op de vraag “Mag je zomaar graven in de grond als je opdrachtgever aangeeft of het mag ” is Nee. De veiligheidskundige maakt een analyse van de locatie waar gewerkt gaat worden voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten. En om deze vast te stellen of de verontreinigingssituatie voldoende is vastgesteld of dat een vervolgacties nodig zijn. Deze relatieve eenvoudige manier van werken zal u in vele gevallen veel geld kunnen besparen. Door het niet uitvoeren van dubbele bodemonderzoeken van dezelfde locatie. In combinatie met onze veiligheidskundige kunt u namelijk direct de veiligheidsklasse definitief laten bepalen met de bijbehorende maatregelen.

Wat kunnen wij voor u doen

Samengevat bent u geïnteresseerd in een van onze diensten. Of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit bovendien graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

BLOG: Certificaat Controleur Brandpreventie

In september 2020 hebben wij de opleiding Controleur Brandpreventie mogen afronden met een goed resultaat. Zowel Jeffrey als Remco hebben deze opleiding gevolgd en kunnen nu aan de slag als controleur. Een mooie toevoeging op alle onderdelen die Brogaal te bieden heeft.

Wat kan de Controleur Brandpreventie van Brogaal voor u betekenen:

De controleur brandpreventie van Brogaal loopt doormiddel van een inspectielijst door het pand. De controleur legt aan de gebruiker/ eigenaar van het gebouw uit wat het doel, nut en noodzaak is van de voorwaarden die bijvoorbeeld gesteld zijn in de verschillende wet- en regelgeving. Hij/zij bespreekt intussen met de gebruiker/ eigenaar, middels een rapport, waar de gebreken en aandachtspunten zijn binnen het pand.

Wilt u ook dat Jeffrey of Remco bij u komen kijken en een onafhankelijk advies geven over brandveiligheid binnen uw organisatie? Dat kan door contact met ons op te nemen via info@brogaal.com. Wilt u zich eerst inlezen dat kan natuurlijk ook, kijk dan op de pagina van de controleur brandpreventie en vult u het formulier in onderaan de pagina.

certificaat brandpreventie

Heeft u interesse in de diensten van onze preventiemedewerkersBasis-,  Middelbare- of Hogere Veiligheidskundige neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen graag direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Wendy de Gooijer

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Blog: Competentie preventiemedewerker

In deze blog proberen wij de competenties van de preventiemedewerker toe te lichten zoals ze staan beschreven in onder andere de SER, deze adviseert het kabinet en het parlement. Volgens artikel 13 van de Arbowet moet de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om zo ondersteuning naar behoren te verlenen. Die benodigde deskundigheid moet onder andere in de RI&E zijn vastgelegd. Naast deskundigheden zijn ook vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren. Beide aspecten kunnen door middel van opleiding worden verkregen.

Is de preventiemedewerker verplicht?

Het antwoord op deze vraag is vrij duidelijk namelijk: Ja, de preventiemedewerker is verplicht in ieder bedrijf. Tot 25 personeelsleden incl. uitzendkrachten en stagiaires mag de directeur deze taak zelf op zich nemen. Maar vanaf 25 personeelsleden moet er een personeelslid aangewezen worden die deze taak op zich neemt. Belangrijk wel om te weten is dat deze preventiemedewerker voldoende tijd en ruimte krijgt om deze taak naar behoren uit te voeren. Daarbij moet de preventiemedewerker ook beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. In deze blog gaan we wat dieper in op dat onderwerp.

Competentie preventiemedewerker

Welke opleidingen een preventiemedewerker minimaal nodig heeft wordt in grote mate bepaald door de Arbeidsrisico’s van jouw organisatie. De preventiemedewerker die alleen op een kantoorwerkplek werkzaam is zal inhoudelijk met name deskundig moeten zijn op onderwerpen zoals: werkdruk, ongewenste omgangsvormen en beeldschermwerk. Terwijl er in een metaalbedrijf daarnaast ook kennis vereist moet zijn op gebieden zoals: machineveiligheid, geluid, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en intern transport. Ook de positie in de organisatie is van invloed op de benodigde deskundigheden en vaardigheden (ofwel competenties); een centrale preventiemedewerker die meer coördinerend is, zal over andere competenties moeten beschikken dan degene die meer uitvoerende taken heeft. Bij grotere organisaties met meerdere preventiemedewerkers is uiteraard ook de onderlinge taakverdeling bepalend.

De competentie van de preventiemedewerker

Hoe meer risico’s en hoe complexer en groter de organisatie, hoe hoger het benodigde denk- en werkniveau van de preventiemedewerker. Er zijn drie niveaus te onderscheiden:

 1. Basisniveau
 2. Middelbaar niveau (minimaal mbo werk- en denkniveau)
 3. Hoger niveau (minimaal hbo werk- en denkniveau)

Wij van Brogaal hebben een laag tussen de basis competentie van een preventiemedewerker en die van de Middelbaar veiligheidskundige namelijk de Basisveiligheidskundige nog extra zetten.

De functie Operationeel Veiligheidskundige OVK / Basis Veiligheidskundige BVK  is een nieuwe functie in Nederland.
Kortom steeds vaker wordt er door ons gesignaleerd dat er een grote behoefte is aan kennis. Een Middelbaar- of Hogere Veiligheidskundige is dan te zwaar voor de functie en een preventiemedewerker mist net de kennis en/of de  handvatten die nodig zijn op de werkvloer. De Operationeel Veiligheidskundige OVK / Basis Veiligheidskundige BVK beschikt over voldoende kennis, zodat hij/zij deze plek in kan nemen.

Het onderstaande schema is een hulpmiddel om zicht te krijgen op het benodigde competentie van een preventiemedewerker. Het schema combineert het aantal medewerkers in een organisatie met het aantal risicogebieden die daar aan de orde zijn (zoals geluid, fysieke belasting, werkdruk en dergelijke). Het schema houdt geen rekening met de complexiteit van de vraagstukken binnen een risicogebied in een bedrijf en ook niet met de onderlinge taakverdeling tussen preventiemedewerkers. Daarom geeft het niet meer dan een eerste indicatie.

Aantal medewerers

Opleidingen

Op grond van de benodigde competenties en het gewenste niveau die zijn vastgesteld, kan beoordeeld worden of een (nieuwe) preventiemedewerker over voldoende deskundigheden en vaardigheden beschikt. Ontbrekende competenties kan de preventiemedewerker met gerichte opleidingen verkrijgen. Uiteraard moet de opleiding zoveel mogelijk aansluiten bij de Arbo vraagstukken die in het bedrijf spelen.

Opleidingen op basisniveau:

 • Als start kan een basisopleiding dienen die de gehele breedte van het vakgebied van de preventiemedewerker beslaat. Vaak kan een één- of tweedaagse cursus een eerste algemene basis bieden. Het is aan te bevelen om daarbij te bezien of in de eigen sector een training specifiek voor preventiemedewerkers is ontwikkeld.
 • Kies aansluitend voor vervolgopleidingen die afgestemd zijn op inhoudelijke thema’s en/of gericht zijn op verdieping van een of meer van de hierboven genoemde vijf competenties.

Opleidingen op middelbaar niveau:
Naast de opleiding tot middelbare veiligheidskundige zijn er diverse opleidingen tot preventiemedewerker of Arbo coördinator op mbo-niveau.

Opleidingen op hoger niveau:
De opleidingen tot de kerndeskundigen arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige zijn meerjarige Arbo opleidingen op hbo-niveau. Daarnaast worden op hbo en universitair niveau uiteenlopende opleidingen aangeboden op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Welke competenties

Hieronder zijn de vijf basiscompetenties weergegeven voor preventiemedewerkers. In grote lijn is de eerste competentie meer van toepassing voor de preventiemedewerker met beleidsmatige taken en kunnen de andere vier voor alle type preventiemedewerkers van belang zijn.
(Deze indeling is deels gebaseerd op de STECR-leidraad: Taken en deskundigheid van preventiemedewerkers uit 2005.)

1. Organiseren van preventie binnen de organisatie. De preventiemedewerker:
 • kan arbobeleid uitwerken, coördineren, evalueren en bijsturen, maar ook de grenzen van de eigen rol bewaken;
 • kan systemen en regelingen voor ongevalsregistratie, keuringen, bhv, verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen, Arbo voorlichting en dergelijke opzetten, bijhouden en waar nodig aanpassen;
 • heeft een analytisch vermogen, kent de kenmerken van de eigen organisatie, zodat hij de juiste aangrijpingspunten inzake organisatie, techniek en gedrag kan kiezen.
2. Inhoudelijke deskundigheid over Arbo thema’s die in de organisatie spelen. De preventiemedewerker:
 • heeft voldoende actuele kennis van Arbo thema’s in de organisatie en kan daarover vragen beantwoorden en voorlichting geven;
 • kan Arbo knelpunten signaleren, beoordelen en daarover adviseren;
 • verricht onderzoek bij Arbo risico’s of kan deze uit (laten) voeren;
 • kan onderzoeksresultaten vertalen naar oplossingen, rekening houdend met bronaanpak en stand der techniek.
3. Adviseren van en samenwerken met belanghebbenden en betrokkenen. De preventiemedewerker:
 • kent de rollen en rechten van werkgevers, medezeggenschapsorganen, medewerkers, leidinggevenden, de arbodienstverlener en de preventiemedewerker zelf inzake arbeidsomstandigheden, zodat hij daar juist mee om weet te gaan;
 • kan effectief communiceren en samenwerken met partijen die onder andere betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden, hen voorlichten, adviseren en waar nodig aanspreken;
 • kan draagvlak creëren voor onder andere een goede werkende aanpak van preventie.
4. Meewerken aan de RI&E. De preventiemedewerker:
 • kent de wettelijke eisen en de plaats van de RI&E als onderdeel van het arbobeleid;
 • is in staat in samenspraak met betrokkenen een doordachte opzet voor een RI&E-onderzoek op te stellen;
 • kan bij een RI&E in eigen beheer:
  • het RI&E-proces op gang brengen en coördineren,
  • onderdelen van de RI&E samen met betrokkenen uitvoeren,
  • anderen binnen de organisatie daarom direct adviseren en ondersteunen bij hun uitvoering van onderdelen van de RI&E;
 • kan bij uitbesteding van de RI&E:
5.Uitvoeren van de maatregelen of daaraan meewerken. De preventiemedewerker:
 • kan voorlichting, instructie en toezicht organiseren of zelf uitvoeren;
 • kan ongevalsonderzoeken, rondgangen en werkplekinspecties uitvoeren of ondersteunen;
 • heeft kennis van de arbeidshygiënische strategie en kan deze daardoor toepassen;
 • kan projectmatig werken aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden;
 • is in staat om betrokkenen in te schakelen bij het selecteren en implementeren van de juiste maatregelen.

Tot slot

Samenvattend: het bepalen van de benodigde competenties voor preventiemedewerkers en de daarbij horende opleidingen vergt een zorgvuldige afweging van bedrijfsspecifieke factoren.

Heeft u interesse in de diensten van onze preventiemedewerkers, Basis-,  Middelbare- of Hogere Veiligheidskundige neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen graag direct verder.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal.

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

× Hoe kan ik je helpen?