Stelling: Moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet?

Stelling: Moet een zelfstandige (zzp-er) zich houden aan de Arbowet?

Onlangs las ik een interessant artikel van Stigas, deze organisatie helpt ondernemers in de agrarische sector. In deze sector wordt er doorgaans veel gewerkt met zelfstandigen. Na het lezen van dit artikel kwam ik tot de conclusie dat deze vraag voor veel meer branches interessant is. Dus ben je benieuwd naar het het antwoord op de stelling “moet een zelfstandige zich houden aan de Arbowet” lees dan verder!

Eigenlijk is het antwoord simpel.: JA. Iedereen die beroepsmatig werkzaamheden uitvoert moet zich houden aan de Arbowet. Ik ga proberen toe te lichten waaraan jij je als zelfstandige minimaal moet houden. Allereest is er natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Hierin staan een groot aantal verplichtingen waaraan je je als zelfstandige moet houden. In deze teksten wordt overigens voor het overgrote deel gesproken over werkgevers en werknemers. En nu hoor ik je zeggen ik ben toch zelfstandige, ja dat klopt. Jij bent zowel de werkgever als de werknemer.

Er zijn een aantal plekken waar je eenvoudig aan informatie kan komen. Allereest kunnen wij je helpen. Ten tweede je kunt natuurlijk gaan Google en kun je verdwalen in het oerwoud van wetten, regels en meningen van de verschillende deskundige. Een andere bron van actuele informatie is de pagina van het Arboportaal Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp). Er zijn op deze pagina een aantal algemene voorschriften te vinden waaraan jij je minimaal moet houden.

Algemene voorschriften voor zelfstandige

Algemene voorschriften waaraan elke zelfstandige minimaal aan moet voldoen, zijn:

 • het voorkomen van gevaar voor derden ( artikel 10 Arbowet);
 • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen ( artikel 11 Arbowet);
 • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf ( artikel 32 Arbowet);
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

Voor een zzp-er gelden geen systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zzp-er minder administratieve lasten. Wij van Brogaal hebben in ons Arbo Management Systeem specifieke RI&E vragenlijsten zitten voor zelfstandige.

Aandachtspunten voor zelfstandige zonder personeel

 • Een zelfstandige kan een Arbo catalogus van een branche of sector raadplegen om na te gaan welke maatregelen hij kan nemen om veilig te werken. De Inspectie SZW zal de Arbo catalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.
 • Werkgevers die met ZZP-ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico’s die in het bedrijf gelden.
 • De Inspectie SZW kan ook optreden als ZZP-ers de wet overtreden.

Inspectie

De Inspectie SZW neemt maatregelen tegen zelfstandigen die zelf onveilig werken of anderen blootstellen aan gevaarlijke situaties, ook als zij alleen werken. Dat kan een boete zijn. Of het werk wordt stilgelegd.

Vrienden, familie of collega’s (en/of concurrenten) mee laten werken op jou project

Wanneer de zzp-er bijvoorbeeld vrienden, familie of een concullega inschakelt dan moeten over de uitvoering van de werkzaamheden duidelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer jij als zelfstandige de opdracht of een deel hiervan door een ander laat uitvoeren ontstaat er een gezagsverhouding. Anders gezegd, jij wordt dan volgens de Arbowet Werkgever en opdrachtgever en de andere zelfstandige wordt dan Werknemer en opdrachtnemer. Er ontstaat dan een Werkgever – werknemer relatie. Dan verandert er voor jou als zelfstandige zonder personeel enorm veel. Je krijgt dan te maken met een inspanningsverplichting. Je krijgt te maken met zorgplicht. Een voorbeeld hiervan is dat je volgens Artikel 5 van de Arbowet een Risico Inventarisatie en Evaluatie moet hebben.

Word jij als zelfstandige gevraagd om samen met andere werknemers of zzp-er van de opdrachtgever te werken, zoals in de bouw vaak gebruikelijk is, dan word jij als zzp-er voor de Arbowet als werknemer beschouwd. Jij valt dan onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierdoor heb jij dezelfde rechten en plichten als een werknemer.

Wat kunnen wij voor u doen

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal u kan bieden? Dan lichten wij dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

Stelling: Mag je zomaar graven in de grond als de opdrachtgever aangeeft dat het mag, omdat het “Basishygiёne” is?

Op de vraag “Mag je graven in de grond als je opdrachtgever aangeeft dat het mag” kunnen we kort zijn. Het antwoord is namelijk NEE. In deze blog proberen we eenvoudig uit te leggen waarom dit niet mag en waar dit terug te vinden is. Wij beperken ons in deze blog alleen tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd in de Basishygiёne. De Basishygiёne is ook geen veiligheidsklasse. Middels de validatie van de voorlopige veiligheidsklasse kan de veiligheidskundige van Brogaal voor u een definitieve veiligheidsklasse bepalen, zodat u de werkzaamheden kunt uitvoeren en daarmee voldoet aan alle wet- en regelgeving zonder de kans op hoge boetes.

De werkgever heeft op basis van de Arbowet (artikel 3, lid 1) een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de werknemer. De zorgplicht stelt dat gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid altijd bij de bron dienen te worden voorkomen of worden beperkt. Deze werkwijze is middels de arbeidshygiënische strategie. De werknemer is conform artikel 11 van de Arbowet verplicht om zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen.

Werkzaamheden niet vallende onder een veiligheidsklasse

In de CROW 400 staat het volgende omschreven m.b.t. de werkzaamheden die niet vallen onder een veiligheidsklasse. Bij alle werkzaamheden in bodem of baggerspecie zijn altijd risico’s aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn onverwachte verontreinigingen, kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven. Indien er is vastgesteld dat er milieukundig en veiligheidskundig geen sprake is van verontreinigde bodem of baggerspecie, gelden er geen specifieke eisen voor beheersmaatregelen of deskundigheid, anders dan de voor die werkzaamheden noodzakelijke kennis en ervaring.

Boorstelling

Wel wordt er verwacht van alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in de bodem zoals:

 • Hoveniers.
 • Agrariërs.
 • Stratenmakers.
 • Heiers.
 • enz.

Om op de hoogte zijn van locatie- en project specifieke bijzonderheden voordat ze zomaar gaan graven moeten medewerkers een bepaalde basiskennis bezitten. Dit om bijvoorbeeld risico’s te herkennen zoals die onder andere voorkomen bij verontreinigde bodem, maar ook om bedacht te zijn op de indien mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen.

De stappen die de aannemer minimaal moeten zetten om tot een goede conclusie te komen?

In de CROW 400 tabel 2 staan een aantal fases namelijk:

 • Initiatieffase. in deze fase verzorgt de initiatiefnemer (dit kan bijvoorbeeld ook de opdrachtgever zijn) alle gegevens die beschikbaar zijn ten behoeve van het vooronderzoek.
 • Onderzoeksfase. De opdrachtgever laat een Vooronderzoek /verkennend onderzoek uitvoeren. En indien nodig een Aanvullend onderzoek / nader onderzoek op aangeven ontwerpende partij;
 • Ontwerpfase De opdrachtgever stelt een V&G-coördinator ontwerpfase aan. Stelt een van V&G-plan ontwerpfase op, inclusief risico-inventarisatie en -evaluatie; de beheersmaatregelen worden opgesteld vanuit het principe van de bronaanpak, voorlichting en instructie. Bepaalt de voorlopige veiligheidsklasse

In de bovenstaande lijst staat duidelijk aangegeven dat de opdrachtgever de voorlopige veiligheidsklasse bepaalt. Dit houdt in dat de Aannemer/ grondroerder altijd zelf een definitieve veiligheidsklasse moet bepalen. En hier zit mijn inziens een vaak gemaakte fout, ik kom vaak het volgende tegen in de praktijk:

In de Ontwerpfase worden zowel de voorlopige veiligheidsklasse als de voorlopige beheersmaatregelen vastgesteld. Deze vormen het startpunt voor een bestek. De V&G-coördinator ontwerpfase werkt dit verder uit in het V&G-plan (ontwerpfase). De Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor deze fase.

In de Uitvoeringsfase. Bij de aannemer wordt er in de werkvoorbereiding de voorlopige veiligheidsklasse gecontroleerd en definitief vastgesteld middels de methode die staat omschreven in de CROW 400 Module 3. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtnemer. De veiligheidskundige van de aannemer valideert de voorlopige veiligheidsklasse. Deze bepaalt ten slotte of de voorlopige veiligheidsklasse juist is bepaald door de opdrachtgever. Deze veiligheidskundige bepaald dus de definitieve veiligheidsklasse en ook het risico gestuurde maatregelenpakket. Elk besluit van deze veiligheidskundige moet daarom binnen het project aantoonbaar onderbouwd zijn.

Naar welke onderzoeken kijkt de veiligheidskundige van Brogaal tijdens de validatie van de definitieve veiligheidsklasse om deze vast te stellen.

In Module 3.3.1 van de CROW 400 staat onder andere aangegeven dat het is niet altijd nodig om fysiek bodemonderzoek te doen om de veiligheidsklasse te bepalen. De veiligheidskundige kijkt op basis van de uitkomsten die afkomstig zijn uit het vooronderzoek (deskresearch en raadplegen van digitale bronnen) of er conform de in het procesdeel beschreven onderzoeksstrategie, ook alleen kan worden volstaan met een vooronderzoek conform NEN 5725. Ook is het mogelijk dat er, bijvoorbeeld op basis van de P-waarde van een bodemkwaliteitskaart in combinatie met onder andere de lokale nota bodembeheer, wordt vastgesteld dat er geen veiligheidsklasse van toepassing is.

Bij Brogaal kunt u zo ook doormiddel van de QUICKSCAN BODEMKWALITEIT ook een goed beeld krijgen van de kwaliteit van de bodem. De onderzoeker kijkt tijdens de QuickScan of er aanvullend bodemonderzoek moet worden gedaan. Hieruit blijkt of er “gewoon” gewerkt kan en mag gaan worden (onder de condities die gelden bij de Basishygiёne), ofwel dat er toch aanvullend of nader onderzoek gedaan moet worden om de kwaliteit vast te stellen.

Validatie veiligheidsklasse Brogaal

De verschillende onderzoeken zijn:

De opdrachtgever is verplicht een Veiligheids- en gezondheidsplan te schrijven als

In de publicatie van de CROW 400 staat geschreven dat de werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder veiligheidsklasse (dus volgens de richtlijnen beschreven als de “basishygiëne”) er geen V&G-plan nodig is. Echter volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) in de volgende gevallen wel verplicht:

 • wanneer er eventuele aanwezigheid is van asbest of asbesthoudende producten,
 • wanneer er gewerkt wordt met verontreinigde grond (volgens de CROW publicatie 400 of de BRL 7000),
 • verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems.
 • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden,
 • en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden
 • of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.

Kortom:

Het antwoord op de vraag “Mag je zomaar graven in de grond als je opdrachtgever aangeeft of het mag ” is Nee. De veiligheidskundige maakt een analyse van de locatie waar gewerkt gaat worden voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten. En om deze vast te stellen of de verontreinigingssituatie voldoende is vastgesteld of dat een vervolgacties nodig zijn. Deze relatieve eenvoudige manier van werken zal u in vele gevallen veel geld kunnen besparen. Door het niet uitvoeren van dubbele bodemonderzoeken van dezelfde locatie. In combinatie met onze veiligheidskundige kunt u namelijk direct de veiligheidsklasse definitief laten bepalen met de bijbehorende maatregelen.

Wat kunnen wij voor u doen

Samengevat bent u geïnteresseerd in een van onze diensten. Of wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden die Brogaal onder andere kan bieden? Dan lichten wij dit bovendien graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons bereiken op info@brogaal.com of via telefoonnummer: 033-4614303.

Met Vriendelijke Groet,

Jeffrey Nachtegaal

Wilt u dit bericht delen, gebruik dan de ondersteunende kanalen.

× Hoe kan ik je helpen?