BHV Beleidsplan en ontruimingsplan

Het BHV Beleidsplan

Heb jij je wel eens afgevraagd of jij goed bent voorbereid op een calamiteit binnen jouw organisatie? Stel er breekt brand uit, weet jij dan precies wat je moet doen en wie waar verantwoordelijk voor is? NEE? Wil je meer weten, lees dan nu verder.

Het BHV beleidsplan is een plan dat in de basis een ontruimingsplan en een BHV plan is. De werkgever, of zijn Coördinator Hoofd BHV-er, kan door Brogaal deze plannen op een juiste wijze laten combineren om zo een toekomstbestendig BHV beleidsplan te hebben. Kortom, u levert ons alle gegevens aan en wij schrijven voor u een BHV beleidsplan. Op deze pagina laten wij u zien waaraan uw plan minimaal aan moet voldoen.

Waarom moet u een BHV plan en een ontruimingsplan hebben?

Op grond van de Arbowet 2007 zijn werkgevers verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en over alle met het werk verbonden aspecten. De werkgevers zijn daardoor verplicht om de arbeidshygiënische strategie toe te passen en de risico’s te evalueren die niet kunnen worden voorkomen (artikel 3 en 5).

Artikel 3 van de Arbowet stelt dat de werkgever doeltreffende maatregelen moet treffen op het gebied van:

 • de Eerste Hulp Bij Ongevallen;
 • de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere personen;
 • doeltreffende verbindingen moet onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

Wat kan Brogaal met het BHV Beleidsplan voor u betekenen?

De uitvoering van de deskundige bijstand door Brogaal op het gebied van de in artikel 15 beschreven punt van de Arbowet:

 • eerste hulp,
 • beperken en bestrijden van brand,
 • beperken van gevolgen van ongevallen,
 • het alarmeren en evacueren van werknemers en anderen.

De BHV-taken zijn werkzaamheden gedelegeerd door de werkgever aan één of meer werknemers of Brogaal. BHV is met andere woorden ‘arbeid’ die een werknemer voor de werkgever uitvoert.

De BHV moet zodanig worden georganiseerd dat:

 • Het aantal werknemers met een BHV-taak voldoende is en dat zij beschikken over
  • een adequate opleiding
  • middelen
  • voorzieningen
  • en organisatie
 • de aanwezigheid en beschikbaarheid van BHV’ers is gewaarborgd.
 • de BHV binnen de afgesproken tijd bij een incident aanwezig is.
 • de hulp doorgaat, totdat professionele hulpverleningsorganisaties de hulp overnemen.
 • de afstemming met de professionele hulpverleningsdiensten goed geregeld is.
 • met organisaties in hetzelfde gebouw of in de omgeving afspraken zijn gemaakt over de BHV en dat deze afspraken op schrift staan.

De overheid toetst het niveau van bescherming dat bedrijven bieden aan de werknemers, aan de hand van de zogenaamde ‘doelvoorschriften’. Dit zijn voorschriften van algemene aard omschreven in de Arbowet.

Door deze algemene doelvoorschriften krijgt de werkgever meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid. En dat betekent dat er meer ruimte is voor maatwerk. Het is aan werknemers en werkgevers om onder andere te bepalen op welke manier invulling wordt geven aan de doelvoorschriften. De werkgever met bijvoorbeeld meerdere locaties werkt vanuit één centraal opgesteld BHV beleidsplan. In het BHV locatie-plan staat waar nodig de locatie specifieke afspraken en aanvullingen beschreven. Het grote voordeel van deze werkwijze is namelijk dat de werkgever of de Hoofd/ coördinator BHV de coördinatie en het overzicht houdt over alle uitgeschreven plannen.

De Arbowet heeft de volgende uitgangspunten

De Arbowet richt zich op de plicht van de werkgever te zorgen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, mede gelet op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening en rekening houdend met wat redelijkerwijs mogelijk is.

De Arbeidshygiënische strategie:

 • Bronaanpak: Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Bijvoorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief. Zodat de oorzaak van het probleem wordt weggenomen.
 • Collectieve maatregelen: Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie of bijvoorbeeld het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen. Als dit niet kan, moeten er individuele maatregelen genomen worden.
 • Individuele maatregelen: Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Bijvoorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
 • Aanvullende maatregelen: Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Bijvoorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.

Om altijd een adequate BHV organisatie te garanderen moeten er een aantal processen onderscheiden worden die in relatie met elkaar staan. Deze processen verdienen voortdurend de aandacht. Deze processen staan beschreven in de BHV-documenten van het BHV Beleidsplan.

In het BHV Beleidsplan wordt onder andere de onderbouwing gegeven voor:

 • Het BHV-beleid of de aanpassing daarvan (waarom BHV).
 • De inrichting en organisatie (personeel en middelen) van de BHV (hoe BHV uit te voeren) is uitgewerkt in een BHV-plan.
 • Het beheer van de BHV (onderhoud van de BHV, zoals opleiding en oefening) is uitgewerkt in een BHV-beheerplan.
 • Standaard werkprocedures.
 • Eenvoudig toe te passen schema’s.

Een ontruimingsplan voor gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het Bouwbesluit 2012, artikel 6.23. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 heeft een ontruimingsplan.

Hoe moet er een ontruimingsoefening plaatsvinden?

De BHV-organisatie (bedrijfshulpverlening) waartoe werknemers door de werkgever worden benoemd is geregeld in de NEN-8112-2017. Hierin is onder andere het BHV-beleid en de presentatie van de BHV-organisatie geregeld. Door ten minste eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te houden, met als basis het ontruimingsplan, zal daarmee de organisatie van de opdrachtgever goed zijn voorbereid op een incident of calamiteit.

Dit BHV- en ontruimingsplan is een locatie specifiek plan. Alle algemene zaken zijn ten slotte opgenomen in het BHV-beleidsplan. Indien het van toepassing is, zal er gerefereerd worden naar de hoofdstukken in het BHV-beleidsplan.

Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers bekend moet zijn. Doormiddel van instructies en minimaal één jaarlijkse oefening moet dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Wij zijn ons terdege van bewust dat een oefening een keer per jaar een onderbreking is van uw werkzaamheden, maar goed geïnformeerd zijn is het halve werk. Het vertrouwen hebben in uw collega’s die de BHV taken toebedeeld hebben gekregen is van groot belang. Vertrouwen opbouwen in elkaar is erg belangrijk, zeker als er een calamiteit gaande is!

Heeft u interesse in een BHV beleidsplan neem dan eenvoudig contact met ons op via 033-4614303 of mail naar info@brogaal.com. Wij helpen u graag verder.

× Hoe kan ik je helpen?